Oral and maxillofacial surgery

Roman Sadowski, M.D.
specialist in maxillofacial surgery

Marek Łuciuk, M.D.
specialist in maxillofacial surgery

Bartosz Startek, dentist
specialist in maxillofacial surgery

Dental surgery and implantology

Karol Borkowski, dentist
specialist in maxillofacial surgery

Witold Sajewicz, dentist
dentist, prosthetist